Wie zijn we?

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Schoolbestuur: Stadsbestuur van Harelbeke, Marktstraat 29.
tel. 056 / 733 455.

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij :
Dhr. Francis Pattyn, Schepen van onderwijs.
U kan steeds een afspraak met hem maken.


Ons pedagogisch project.

De onderwijsinstelling
Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de stad Harelbeke.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze uit de diverse godsdiensten en de op die godsdienst berustende zedenleer is gewaarborgd.
Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. De administratieve zetel van onze school bevindt zich in de Gen. Deprezstraat 91 te Stasegem.

Medewerking
Naast het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten behartigen de schoolraad en de ouderverenigingen de belangen van de school, ouders en kinderen. Belangrijke hulpdiensten zijn ook het O.V.S.G. en het CLB Groeninge.
Levensbeschouwelijke uitgangspunten
Principiële houdingen t.a.v. de mens en maatschappij: het gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

Wij houden ons voor de kinderen zo op te voeden dat zij, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen te verdedigen, in dienst van de gemeenschap. Zij zullen dit doen in een geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de opvatting van anderen. Anders streven wij ernaar een basis te leggen voor een goed functionerende democratische samenleving.

Visie op ontwikkeling en opvoeding
We staan achter volgende uitspraken met betrekking tot het kind :

  • elk kind is anders
  • elk kind moet gewaardeerd worden in zijn eigen kennen en kunnen
  • de kinderen moeten beschermd worden voor zichzelf
  • de rechten van het kind moeten gerespecteerd worden

Het ontwikkelingsproces :
In het proces van ontwikkeling moet het kind gestuurd worden en daarbij zijn ervaringen en confrontatie met het aangeboden milieu bepalend.
Goede opvoedingshulp moet voldoen aan volgende omschrijving:

  • veiligheid en een beschermende relatie is een voorwaarde voor groei en ontwikkeling
  • hulp tot realisatie van positief eigenbeeld.
  • het kind bewust maken van zijn eigen mogelijkheden en bijbrengen van vaardigheden, structuren en attitudes in functie van het welslagen in een doorlopend ontwikkelingsproces.

Schoolconcept
Om de voornoemde pedagogische objectieven te bereiken zal onze school de volgende hulp bieden:

  • Opvoeding van de totale persoonlijkheid (cognitief, dynamisch-affectief en psychomotorisch)
  • Bevorderen van sociaal bewustzijn en van sociale vaardigheden.
  • Zich thuis voelen in de school en bij de leerkracht.